Onze vader

9 Gij dan, bidt aldus: Onze Vader in de hemel! Uw naam worde geheiligd!
10 Uw rijk kome! Uw wil geschiede op de aarde als in de hemel!
11 Geef ons heden ons dagelijks brood!
12 En vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaren vergeven!
13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade!
Want U is het rijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid.

Amen

(MattheĆ¼s 6:9-13)